>> RODO

KLAUZULA REALIZUJĄCA OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informujemy, że:

 • Administratorem Państwa danych osobowych jest firma PUP SENSOR sc z siedzibą w Łodzi przy ul. Sowińskiego 62 (tel. 42 659 45 50 , 42 659 47 74 ; adres e-mail: sensor@sensor.pl) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych : Wojciech Maj , tel. 505 038 125 e-mail : wojtekm@sensor.pl
 • Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia oraz jego ewentualną realizacją
 • Odbiorcami Państwa danych osobowych będą osoby realizujące prace ze strony firmy SENSOR lub podmioty określone w umowie jako Podwykonawcy
 • Państwa dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 i ust.4 Ustawy Pzp, (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019. Ustawa z dnia 11 września 2019 r. z późniejszymi zmianami) przez okres obowiązywania umowy lub do czasu 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa.
 • W odniesieniu do Państwa danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO
 • Posiadają Państwo: - na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Państwa dotyczących
  - na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Państwa danych osobowych
  - na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO
  - prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO

Data aktualizacji: 04.01.2022, Łódź
Pobierz jako plik PDF

tel. +48 (42) 659 47 74 , fax. +48 (42) 659 45 50
 Copyright © 1989-2023 SENSOR
pl |